Често задавани въпроси

Кой може да участва в конкурса „Мениджър на годината”?

Мениджърите, които могат да участват в конкурса, трябва:

 

• да управляват средни или големи предприятия според класификацията, дадена от Европейския съюз (с над 50  служители и годишен оборот от дейността над 20 млн. лева);

• да са управлявали компанията в продължение на най-малко две години;

• да прекарват поне 50% от работното си време в България.

Как мога да участвам в конкурса „Мениджър на годината”?

За да участвате в конкурса, трябва да изпратите попълнен и подписан формуляр за участие на адреса на сп. “Мениджър”. Ако притежавате електронен подпис, изпратете документите на имейл konkurs@manager.bg  Може да изтеглите документите от тук.

Как става изборът на най-добър мениджър?

Отличието Мениджър на годината се връчва на мениджъра, който събере най-много точки според методологията, разработена от Делойт България.

 

Оценката се базира на три групи критерии:

 

• Финансови показатели

Оценката на финансовите показатели на компанията включва показатели като ръст на продажбите от основна дейност, доходност на инвестирания капитал, EBIDTA и др. Тя се базира и на сравнение с резултатите в бизнес сектора, в който оперират компаниите на мениджърите, кандидати за конкурса. Изчислява се на база на финансовите данни, получени от кандидата.

• Добри управленски практики

Оценяват се корпоративни управленски практики и практики при управление на човешките ресурси. Това са бизнес практиките, които повишават конкурентоспособността на всяка компания, като: водене на счетоводството по международните счетоводни стандарти, внедрена интегрирана информационна система, проучване на удовлетвореността и мотивацията на служителите.

• Личностни характеристики на кандидата

Личностните характеристики на кандидатите са обособени в пет основни групи критерии: лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация и аналитичност, управление на хора и управление на ресурси. Оценката по този критерий се прави чрез интервюта както с мениджъра, който участва в конкурса, така и с негови служители.

Как гарантирате обективността на избора на най-добър мениджър?

Постиженията на кандидатите се оценяват без намесата на жури. Методологията е разработена специално за конкурса Мениджър на годината от международно признатите консултанти Делойт. Оценката се осъществява от екип на Делойт, в който участват независими специалисти във всяка една от областите, на които се прави оценка.

Какво разбирате под понятието топ мениджър?

Това са управители, изпълнителни директори, председатели на ръководните органи, представляващи водещите компании в България и отговорни за вземането на стратегически решения за тяхното функциониране и развитие.

Аз управлявам клон на банка. Мога ли да участвам в конкурса?

Мениджърите, които участват в конкурса, е необходимо да управляват цялостния бизнес на банката.

Нашата компания се управлява от трима изпълнителни директори. Можем ли да участваме всички?

Компанията прави избор на един мениджър, който ще участва в конкурса, няма възможност да участват и тримата, защото това е некоректно по отношение на останалите кандидати.

Миналата година участвах и не успях да стигна до финала. Мога ли да участвам и тази година?

Разбира се, участието в предходен конкурс не спира участието в настоящия. Влияние върху крайната оценка имат резултатите на компанията и личностните качества на кандидатите, а във всяко издание на конкурса конкуренцията е различна.

Кога ще бъде известен Мениджърът на годината 2021?

Мениджърът на годината ще бъде обявен през ноември 2021 г.

E-mail:

Парола: