Критериите на конкурса

15.05.2010

Оценяването на кандидатите се извършва в три етапа от консултантска компания “Делойт България”. Тя е разработила специална методика

 

Първи етап
- Провежда се по документи. В него се проверява дали кандидатът отговаря на предварително определените условия. (Моля, вижте карето “Какво да направя, за да участвам”.)

 

Втори етап
- Оценка на финансовите показатели и добрите практити. Финансовите показатели включват ръст на продажбите от основна дейност, доходност на инвестирания капитал, EBIDTA. А също и сравнение на резултатите на компанията с постигнатите резултати в бизнес сектора. Сред добрите управленски практики са управление на компанията в съответствие с придобити международно признати сертификати за управление на качеството, използване на интегрирана информационна система за управление на компанията, водене на счетоводството по международните счетоводни стандарти, добри практики в управление на представянето, удовлетвореността и развитието на служителите, социално отговорни политики.
Вторият етап приключва с определянето на 10-те финалисти в конкурса.

 

Трети етап
- Оценяват се личностните качества на мениджъра. Те са в пет основни групи: лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация и аналитичност, управление на хора и управление на ресурси.
На финала на този етап “Делойт България” обобщава резултатите от трите етапа и определя Мениджъра на годината.

E-mail:

Парола: